Đặt phòng nghỉ

Giá cho 1 phòng 648.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 phòng 370.000
Giá cho 1 phòng 786.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 phòng 470.000
Giá cho 1 phòng 1.265.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 phòng 1.050.000
Giá cho 1 phòng 924.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 phòng 786.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 phòng 924.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 phòng 1.035.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 phòng 1.200.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 phòng 370.000
Giá cho 1 phòng 600.000
Giá cho 1 người 300.000
Giá cho 1 người 120.000
Giá cho 1 người 280.000
Giá cho 1 người 80.000
Giá cho 1 người 700.000
Giá cho 1 người 350.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí