Dịch vụ Du lịch

Giá cho 1 vé 230.000
Giá cho 1 người 200.000 Trà miễn phí
Giá cho 1 người 1.500.000
Giá cho 1 chiếc 150.000 Trà miễn phí
Giá cho 1 chiếc 300.000 Trà miễn phí
Giá cho 1 chiếc 400.000 Trà miễn phí