Du thuyền cao cấp

Giá cho 1 người 3.590.000 Cafe miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.550.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.860.000 Hoa quả miễn phí, Trà miễn phí
Giá cho 1 người 2.550.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 2.500.000
Giá cho 1 người 2.100.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 2.350.000 Cafe miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.300.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.490.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 2.790.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.800.000 Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.200.000 Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.950.000 Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.500.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 1.800.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.700.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.400.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 2.700.000 Hoa quả miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.788.000
Giá cho 1 gói 2.500.000