Du thuyền được yêu thích

Giá cho 1 người 2.860.000 Hoa quả miễn phí, Trà miễn phí
Giá cho 1 người 2.500.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.490.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 1.800.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 3.350.000
Giá cho 1 người 1.200.000
Giá cho 1 pax 2.200.000 Cafe miễn phí, Hoa quả miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 600.000
Giá cho 1 người 2.800.000
Giá cho 1 người 2.400.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 2.700.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.700.000 Hoa quả miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.700.000
Giá cho 1 người 2.700.000
Giá cho 1 người 2.800.000
Giá cho 1 người 2.500.000
Giá cho 1 người 2.745.000
Giá cho 1 người 2.550.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.790.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí