Du thuyền được yêu thích

Giá cho 1 người 2.700.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 2.850.000 Hoa quả miễn phí, Trà miễn phí
Giá cho 1 người 2.890.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.700.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.490.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 1.800.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.550.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 3.480.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 3.350.000
Giá cho 1 người 1.200.000
Giá cho 1 pax 2.200.000 Cafe miễn phí, Hoa quả miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 880.000 Trà miễn phí
Giá cho 1 người 3.570.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.700.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.700.000 Hoa quả miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.600.000
Giá cho 1 người 2.600.000
Giá cho 1 người 2.620.000 Trà miễn phí
Giá cho 1 người 2.680.000 Trà miễn phí