Du thuyền được yêu thích

Giá cho 1 người 2.290.000 Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.350.000 Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.490.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.490.000 Cafe miễn phí
Giá cho 1 người 2.550.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 người 2.790.000 Cafe miễn phí, Trà miễn phí, Ăn sáng miễn phí