Du thuyền trong ngày

Giá cho 1 người 600.000
Giá cho 1 người 790.000
Giá cho 1 tàu 4.500.000
Giá cho 1 tàu 2.500.000
Giá cho 1 người 1.390.000
Giá cho 1 tàu 3.500.000
Giá cho 1 tàu 2.500.000
Giá cho 1 người 1.380.000 Hoa quả miễn phí, Ăn sáng miễn phí
Giá cho 1 tàu 3.120.000
Giá cho 1 tàu 2.150.000